ПАРТИ  ФУУД АД е бенефициент по сключен договор за безвъзмездна финансова помощ

ПАРТИ  ФУУД АД е бенефициент по сключен договор за безвъзмездна финансова помощ BG16RFOP002-2.077-0328-C01 и изпълнява проект “Подкрепа за средни предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID 19”.Проектът е финансиран в рамките на Оперативна програма “Иновации и конкурентоспособност” 2014-2020, по процедура BG16RFOP002-2.077 „Подкрепа за средни предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID 19“, със средства осигурени от Европейския фонд за регионално развитие и националния бюджет.Проектът е насочен към Осигуряване на оперативен капитал за ПАРТИ ФУУД АД за справяне с последиците от пандемията COVID-19.
В резултат от осъществяването на дейностите по проекта ще се окаже пряк положителен ефект за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19 и стабилност на работните места.
Това от своя страна ще допринесе за по-нататъшното продължаване дейността на ПАРТИ ФУУД АД.
Общата стойност на допустимите разходи по проекта е в размер на 150 000 лв., от които 127 500.00 лв. европейско и 22 500.00 лв. национално съфинансиране.
Крайният срок за изпълнение на дейностите по проекта е 01.05.2021 г.